Home > Lăng Mộ Đá > Mẫu lăng thờ chung > 10 Mẫu kỳ đài bằng đá đẹp bán tại Tuyên Quang

10 Mẫu kỳ đài bằng đá đẹp bán tại Tuyên Quang

10 Mẫu kỳ đài bằng đá đẹp bán tại Tuyên Quang

10 Mẫu kỳ đài bằng đá đẹp bán tại Tuyên Quang, còn gọi lăng củng cây hương, kỳ đài am lầu khánh thờ chung nghĩa trang khu lăng mộ gia đình dòng họ ông bà bố mẹ. Mẫu cây hương lăng thờ chung được làm từ những mẫu đá tự nhiên nguyên khối khác nhau như: đá xanh, đá ninh bình, đá thanh hóa, đá xanh rêu, đá trắng, hay đá vàng.

10 Mẫu kỳ đài bằng đá đẹp bán tại Tuyên Quang - cây hương lăng lầu miếu
10 Mẫu kỳ đài bằng đá đẹp bán tại Tuyên Quang – cây hương lăng lầu miếu
mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá đẹp bán thành phố Tuyên Quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá đẹp bán huyện Na Hang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá đẹp bán huyện Chiêm Hóa, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá đẹp bán huyện Hàm Yên, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá đẹp bán huyện Yên Sơn, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá đẹp bán huyện Sơn Dương, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá đẹp bán huyện Lâm Bình, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá xanh đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá tự nhiên đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá trắng đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá vàng đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá xanh rêu đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá ninh bình đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá thanh hoá đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá cao cấp đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá hiện đại đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá mỹ nghệ đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá chạm điêu khắc đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá đơn giản đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá không mái đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá giá rẻ đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng thờ có mái che đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá một 1 mái đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá hai 2 mái đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá ba 3 mái đao che đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá nguyên khối đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá khối đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng thờ bằng đá đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá nhỏ đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá lớn to đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng thờ chạm điêu khắc hoa văn, kiểu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá đẹp bán tại tuyên quang, dáng lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá đẹp bán tại tuyên quang, xây lăng thờ bằng đá đẹp bán tại tuyên quang, làm lăng thờ bằng đá đẹp bán tại tuyên quang, kích thước lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá đẹp bán tại tuyên quang, giá bán lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá đẹp bán tại tuyên quang, địa chỉ bán lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá đẹp bán tại tuyên quang, thiết kế lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ đá đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt bằng đá đẹp bán thành phố Tuyên Quang , mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt bằng đá đẹp bán huyện Na Hang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt bằng đá đẹp bán huyện Chiêm Hóa, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt bằng đá đẹp bán huyện Hàm Yên, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt bằng đá đẹp bán huyện Yên Sơn, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt bằng đá đẹp bán huyện Sơn Dương, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt bằng đá đẹp bán huyện Lâm Bình, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt bằng đá đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt đá xanh đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt đá tự nhiên đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt đá trắng đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt đá vàng đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt đá xanh rêu đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt đá ninh bình đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt đá thanh hoá đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt đá cao cấp đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt đá hiện đại đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt đá mỹ nghệ đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt đá chạm điêu khắc đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt đá đơn giản đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt đá không mái đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt đá giá rẻ đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt có mái che đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt đá một 1 mái đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt đá hai 2 mái đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt đá ba 3 mái đao che đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt đá nguyên khối đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt đá khối đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt bằng bằng đá đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt đá nhỏ đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt đá lớn to đẹp bán tại tuyên quang, mẫu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt chạm điêu khắc hoa văn, kiểu lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt bằng đá đẹp bán tại tuyên quang, dáng lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt bằng đá đẹp bán tại tuyên quang, xây lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt bằng bằng đá đẹp bán tại tuyên quang, làm lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt bằng bằng đá đẹp bán tại tuyên quang, kích thước lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt bằng đá đẹp bán tại tuyên quang, giá bán lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt bằng đá đẹp bán tại tuyên quang, địa chỉ bán lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt bằng đá đẹp bán tại tuyên quang, thiết kế lăng lầu kỳ đài long đình củng thờ nghĩa trang lăng mộ nhà mồ cô cậu sơn thần linh thổ địa tro cốt bằng đá đẹp bán tại tuyên quang,
10 Mẫu kỳ đài bằng đá đẹp bán tại Tuyên Quang
10 Mẫu kỳ đài bằng đá đẹp bán tại Tuyên Quang
10 Mẫu kỳ đài củng am lầu miếu cây hương lăng bằng đá ninh bình thờ chung nghĩa trang khu lăng mộ mồ mả gia đình dòng họ ông bà bố mẹ đẹp bán tại Tuyên Quang
Mẫu kỳ đài củng am lầu miếu cây hương lăng bằng đá ninh bình thờ chung nghĩa trang khu lăng mộ mồ mả gia đình dòng họ ông bà bố đẹp bán tại Tuyên Quang
10 Mẫu kỳ đài củng am lầu miếu cây hương lăng bằng đá thanh hóa thờ chung nghĩa trang khu lăng mộ mồ mả gia đình dòng họ ông bà bố mẹ đẹp bán tại Tuyên Quang
Mẫu kỳ đài củng am lầu miếu cây hương lăng bằng đá thanh hóa thờ chung nghĩa trang khu lăng mộ mồ mả gia đình dòng họ ông bà bố đẹp bán tại Tuyên Quang

Mẫu lăng thờ bằng đá được thiết kế hiện đại, mẫu mã đa dạng, có hoa văn chạm khắc tinh xảo. Mẫy cây hương thờ chung với mẫu lăng đơn giản, hay lăng có hai cánh hai bên nối liền với tường hàng rào lan can khu lăng nghĩa trang gia đình dòng họ.

Mẫu lăng củng kỳ đài am thờ đá chung đẹp nhất bán tại Tuyên Quang

10 Mẫu kỳ đài củng am lầu miếu cây hương lăng bằng đá thờ chung nghĩa trang khu lăng mộ mồ mả gia đình dòng họ ông bà bố mẹ đẹp bán tại Tuyên Quang
Mẫu kỳ đài củng am lầu miếu cây hương lăng bằng đá thờ chung nghĩa trang khu lăng mộ mồ mả gia đình dòng họ ông bà bố đẹp bán tại Tuyên Quang
10 Mẫu kỳ đài củng am lầu miếu cây hương lăng bằng đá trắng thờ chung nghĩa trang khu lăng mộ mồ mả gia đình dòng họ ông bà bố mẹ đẹp bán tại Tuyên Quang
Mẫu kỳ đài củng am lầu miếu cây hương lăng bằng đá trắng thờ chung nghĩa trang khu lăng mộ mồ mả gia đình dòng họ ông bà bố đẹp bán tại Tuyên Quang
10 Mẫu kỳ đài củng am lầu miếu cây hương lăng bằng đá tự nhiên nguyên khối thờ chung nghĩa trang khu lăng mộ mồ mả gia đình dòng họ ông bà bố mẹ đẹp bán tại Tuyên Quang
Mẫu kỳ đài củng am lầu miếu cây hương lăng bằng đá tự nhiên nguyên khối thờ chung nghĩa trang khu lăng mộ mồ mả gia đình dòng họ ông bà bố đẹp bán tại Tuyên Quang

Mẫu lăng thờ chung bằng đá đẹp nhất hiện nay với mẫu đơn giản một mái, hai hay ba mái che. Mẫu lăng thờ đá thường được chọn kích thước dựa trên số đỏ cung hoàng đạo trên thước lỗ ban. Kích thước lăng mộ đá được sử dụng nhiều nhất 89*147, 107*147, 107*155. Với những mẫu lăng mộ có hai cánh hai bên hay lăng hộp chiều dài 3m07, 3m22, 3m27. Tùy theo diện tích không gian khu lăng mộ sẽ có kích thước lăng mộ đá khác nhau. Giá bán lăng mộ đá được tính dựa theo mẫu mã, kích thước, cùng chi phí vận chuyển lắp đặt.

Mẫu cây hương củng am thờ kỳ đài lầu thờ chung bằng đá đẹp bán tại Tuyên Quang

10 Mẫu kỳ đài củng am lầu miếu cây hương lăng bằng đá xanh thờ chung nghĩa trang khu lăng mộ mồ mả gia đình dòng họ ông bà bố mẹ đẹp bán tại Tuyên Quang
Mẫu kỳ đài củng am lầu miếu cây hương lăng bằng đá xanh thờ chung nghĩa trang khu lăng mộ mồ mả gia đình dòng họ ông bà bố đẹp bán tại Tuyên Quang

Xem thêm: Củng kỳ đài thờ chung bằng đá thiết kế hiện đại nhất

Mẫu mộ đá đẹp

Địa chỉ bán đá mỹ nghệ điêu khắc​ Quý khách hàng liên h với chúng tôi để được  vấn tốt nhất về sản phẩm theo địa chỉ :

Đa ch : làng ngh đá điêu khc m ngh ninh vân – xã Ninh Vân – huyn Hoa Lư – tnh Ninh Bình

sđt: 0914.576.606

Zalo: 0914.576.606

Website : https://phamson.com.vn/

giá bán mộ đá đẹp

Cơ sở đá mỹ nghệ cao cấp hiện đại chúng tôi chuyên thi công lắp đặt.

khu lăng mộ nghĩa trang gia đình bằng đá đẹp, Khu lăng mộ đá, lăng mộ đá đẹp,

m đá đpcun thư đá đpcng tam quan đám đá công giáom đá đôi gia đình, chiếu rồng nhà thờ họ, đài phun nước bằng đá, chó đá phong thủy.

với giá thành tốt nhất, chất lượng sản phẩm luôn đặt lên hàng đầu của cơ sở chúng tôi. mộ hai mái, mộ ba mái, mộ tròn, mộ một mái, mộ đá tam cấp, mộ đá đơn giản, mộ tháp, mộ lục lăng bát giác.